KOOPERATİFLERİN KOOP-BİS İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

21 Temmuz 2023

KOOPERATİFLERİN KOOP-BİS İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
 
03.05.2023 tarihinde güncelleme çalışmaları tamamlanan ve e-devlete geçişi yapılan Kooperatif Bilgi Sistemine (Koop-Bis) 26.10.2022 tarihi sonrası genel kurul toplantısını yapan kooperatiflerin evrak yüklemesi yapması gerekmektedir. Genel Kurul eklenebilmesi için öncelikle Kooperatif Yönetim Kurulu yada Müdürlüğümüzden izni alınarak atanmış Koop-Bis yetkilisi tarafından Koop-Bis’e idari/mali durumun girilerek İl Müdürlüğümüze bilgi verilmesi sonrasında Genel Kurul için Müdürlüğümüz tarafından açılacak olan bila tarihli Genel Kurul sekmesinde ilgili yerlere evrakların yüklenmesi, karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda Müdürlüğümüzle iletişime geçilmesi gerekmektedir.
14.01.2023 tarihli Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Koop-Bis yetkilisinin görev ve sorumluluklarının yer aldığı 11. Maddesi
(1) KOOPBİS yetkilisi;
a) Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten itibaren, ortağın genel kurul toplantısına katılmasını engellemeyecek şekilde en geç on beş gün içinde KOOPBİS’e kaydetmek,
b) Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncellemelerini KOOPBİS’te ilgili alanlara en geç on beş gün içinde işlemek,
c) Genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listeyi KOOPBİS üzerinden almak,
ç) Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanmış olan ortakları gösteren listenin KOOPBİS’te üretilebilmesi için genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce rekolte beyanı, ürün teslimi ve sermaye borcuna ilişkin verilerin girişini yapmak veya Bakanlık aracılığıyla bu verilerin KOOPBİS’e aktarılmasını sağlamak,
d) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve denetleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, toplantı gündemini ve idari mali durumuna ilişkin güncel bilgilerini genel kurulun yıllık toplantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e işlemek,
e) Genel kurul toplantılarından sonra toplantıya ilişkin tutanak, gündem, imzalı hazirun listesi belgelerini, toplantıyı takip eden on beş iş günü içerisinde KOOPBİS’e yüklemek,
f) Organlarında, hukuki durumlarında ve kooperatif künyesinde meydana gelen değişikliklere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılabilmesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen bir husus varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS numarası ve gazete ilan tarihi bilgileri ile birlikte, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne bildirmek,
g)  KOOPBİS’ten ve Bakanlığın internet sayfasından erişilebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini belirten aydınlatma metnini, kooperatifin merkezinde ve genel kurul toplantısının icra edileceği yerde herkesin görebileceği şekilde bulundurmak,
ğ) KOOPBİS’te yetkisi dışında kalan konularda güncelleştirmelerin yapılabilmesi için İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak ile görevli ve sorumludur.” hükmü haizdir.
Bu hüküm çerçevesinde Koop-Bis Sisteminde ilgili görevlerini yerine getirmeyen Kooperatif Yönetim Kurulları hakkında yine aynı Yönetmeliğin 17. Maddesi “ (1) 11 inci maddede düzenlenen yükümlülüklere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyelerinin her biri, her bir yükümlülük için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır. (2)  Yönetim kurulu üyelerinin; kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, gayrimenkul durumlarını, ortakların kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmaları gerekmektedir. Bu süre Bakanlıkça altı aya kadar uzatılabilir. Bu süre içerisinde aktarımı gerçekleşmeyen her bir kalem için ayrı ayrı olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin her biri bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılır.
……
(4) Aynı denetim kapsamında aynı kişiye verilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı on bin Türk lirasını geçemez.
(5) İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.” ve 18. Maddesi “ (1) Öngörülen idari para cezaları ilgili Bakanlık tarafından uygulanır. İlgili Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devredebilir. (2) İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir.” Hükümleri çerçevesinde İdari Para Cezası uygulanacaktır.