KOOPERATİF GENEL KURULLARI İÇİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

07 Şubat 2024

KOOPERATİF GENEL KURULU BAKANLIK TEMSİLCİSİ BAŞVURU BELGELERİ

1-Dilekçe (Konya Ticaret İl Müdürlüğüne hitaben)

2-Çağrı İçin Alınan Kararın Örneği,

3- Toplantı Gündemi

4-Temsilci Ücretinin Yatırıldığına İlişkin Dekont: T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesi,
168-KONYA ŞUBESİ Alıcı Hesap No: 1000 5628 Konya Defterdarlık Muhasebe,
IBAN:TR83 0001 0001 6800 0010 0056 28,  Mesai İçi Brüt:
903,21TL, Mesai Dışı Brüt:1083,80TL

5-Çağrıyı Yapanların Yetkili Olduklarını Gösterir Belge,(İmza Sirküleri, Yetki belgesi veya
Yönetim Kurulunun seçildikleri yılın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi)

AÇIKLAMAYA: (Konya Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ücreti  Ödemesi ,Kooperatifin Unvanı, Vergi Nosu mutlaka) yazılacak.

Kooperatif Genel Kurullarında Bakanlık Temsilcisi talebi için gereken dilekçe örneği ve ekleri için tıklayınız.

GENEL KURUL YAPMAK İÇİN YAPILAN MÜRACAATLARDA
GENEL KURULUN YAPILACAĞI YERİN;
MAHALLE, CADDE, SOKAK, BİNA NUMARALARININ, YAZILMASINA…
GENEL KURUL YAPILACAK YERİN BELİRLENMESİNDE:
 
İLETİŞİMİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN;SABİT VE CEP TELEFON NUMARASI İLE HABERLEŞECEK YETKİLİNİN İSMİNİN
TALEP YAZISINDA BELİRTİLMESİNE, DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR
 
GENEL KURUL ÖNCESİ VE SONRASI
MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLECEK EVRAKLAR
 
 
GENEL KURUL ÖNCESİ;
1- Genel kurul için temsilci talebi dilekçesi (Genel kuruldan en az 15 gün önce)
2- Çağrı için alınan kararın örneği (Noter onaylı veya yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
3- Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge veya gazete (Ticaret Sicil Müdürlüğünden, bir önceki yıl genel kurul evraklarının tescil edilip edilmediğini gösterir belge)
4- Toplantı gündemi (Noter onaylı veya yönetim kurulunca aslı gibidir imzalı örneği)
5- Vezne alındısı makbuzu
6- Sicil Tasdiknamesi, (Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak)
 
NOT : Toplantıya Müracaat dilekçesi ve ekleri Kooperatifler Kanununun 45. ve Anasözleşmenin 30.Maddesine istinaden toplantıdan 15 gün önceden İl Müdürlüğümüze teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 
 
GENEL KURUL SONRASINDA;
 
1- Çağrı listesi (Genel Kurul tarihinden 32 gün önce ortaklara tebliğ edilmiş Noter onaylı veya yönetim kurulunca imzalı liste)
2- Toplantı tutanağı aslı (Divan başkanı, katip üyeleri ve bakanlık temsilci imzalı)
3- Hazirun cetveli (Yönetim kurulu, divan başkanı, katip üyeler ve bakanlık temsilcisi imzalı liste)
4- Bilanço ve gelir-gider cetveli (yönetim kurulunca imzalı )
5- Bilanço için 360,10 TL damga vergisi makbuzu aslı
6-Gelir gider tablosu 171,90 TL. damga vergisi makbuzu aslı
7- Yevmiye defterinin son kayıt ve noterce yapılan kapanış tasdikli sayfası, (Noter onaylı )
8- Kooperatif ve üst kuruluşları genel durum bildirim formu
9- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu (Yönetim kurulunca imzalı)
10- Denetim kurulu raporu (Denetim kurulunca imzalı)